ترجمه مقاله تخصصی مدیریت

مدیریت سبز و پایدار امروزه شرکت ها بیش از گذشته از مسئولیت های اجتماعی شان آگاه شده اند ( اپستین 2008، کالان و توماس 2009) . این آگاهی در تضاد واضحی با دیدگاه شایع در دهه های 1970 و 80 قرار دارد که  می گفت " تجارت هایی که  وجدان اجتماعی دارند ... ترویج کننده سوسیالیسم خالص و ناب هستند" ( فریدمن 1970) . این تغییر پارادایم تجاری در تحقیقات مدیریتی و مقالات تخصصی مدیریت به خوبی ثبت و تحلیل شده است. یکی از یافته های تجربی مهم در این زمینه این است که معمولا نیروهای بازار شرکت هایی که از نظر عملکرد اجتماعی شرکتی در سطح بالائی هستند را با مشکل مواجه نمی کنند ،  به این ترتیب این امکان برای مدیریت فراهم می شود که از منظر اجتماعی به صورت مسئولانه عمل کند ( ارلیتزکی و همکاران 2003) .
 ممکن است سازمان هایی که می خواهند " سبز شوند" در ابتدا به دنبال کارهای دم دستی باشند و اقدام های اجتماعی خاصی صورت دهند که علاوه بر اثرات اجتماعی و محیطی مثبت برایشان صرفه جوئی های مالی را نیز به همراه داشته باشند. این منافع جانبی ممکن است فقط ناشی از افزایش سودآوری از طریق کاهش هزینه های مستقیم نباشد بلکه  مثلا از طریق کاهش بیمه یا هزینه های تعهدی مورد انتظار یا از  طریق منافع حاصل از بهبود تصویر شرکت در نزد قانون گذاران و مصرف کننده ها به دست آید. ( وایت و همکاران 1993) . دنبال کردن این ابتکارها در حیطه تخصصی مدیریت محیطی تجاری قرار می گیرد و مدیریت محیطی تجاری یعنی توسعه و اجرای روش های مدیریتی که به اهداف محیطی می پردازند و در عین حال باعث کسب منافع بیشتر برای شرکت می شوند (لوای 1997، پرسر و همکاران 1995) .
در حالیکه این موقعیت های برد-برد باعث بهبود سود آوری می شوند و همزمان منافع اجتماعی متقابلی برای اجتماع و شرکت به همراه دارند ولی روز به روز مجال استفاده از چنین موقعیت هایی محدودتر می شود. هزینه پیگیری اقدامات محیطی به دو دلیل در حال افزایش است. اول اینکه سودهای حاصله در  حال نزول هستند، کاهش آلودگی فراتر از یک آستانه معین از نظر فنی خیلی دشوارتر شده است ( هارت 1995، والی و وایتهد 1994) . دوم اینکه در حالیکه اولین حرکت کننده ها می توانند از طریق تبدیل " سبز بودن" به کالا بر روی وجهه  اجتماعی شان سرمایه گذاری کنند، ولی این فرصت ها برای شرکت هایی که این نوع سبز بودن را با تاخیر می پذیرند، فراهم نیست. بعلاوه پذیرش شرکت های دیگر باعث کاهش ارزش وجهه سبز  بودن برای شرکت هایی که ابتدا به سبز بودن روی آورده اند می شود و در نتیجه هزینه سبز ماندن افزایش پیدا می کند ( لوی 1997) .

 

کلیه نمونه ترجمه مقاله های سایت با کسب مجوز از سفارش دهنده منتشر شده است یا به طور جداگانه صرفا برای انتشار به عنوان نمونه ترجمه مقاله  تهیه شده اند.

برای سفارش ترجمه مقاله مدیریت از بخش سفارش ترجمه مقاله سایت استفاده کنید.