ترجمه مقاله تخصصی مکانیک

منحنی تنش کرنشدر عمل اهمیت زیادی به خزش ثانویه داده می شود. اگر تنش و دما در یک دوره طولانی ثابت نگه داشته شوند، خزش ثانویه رخ خواهد داد .مثلا در یک ژنراتور بخار که در یک ایستگاه نیرو قرار دارد و در دوره های طولانی مدت تحت شرایط ایستا کار می کند می توان این نوع مکانیسم خزش را  مشاهده کرد. . بنابرین اکثر تحقیقات انجام شده در  این حیطه بر روی بررسی خزش ثانویه و  درک نحوه اثر دما و تنش بر رفتار خزش یک ماده معیار متمرکز شده اند. در این مقاله نتایج تحقیقات انجام شده در علم مواد در مورد برخی خصوصیات مکانیسم خزش در فولاد و فلزات دیگر به صورت اجمالی بررسی خواهد. خواننده برای یک بحث مفصل تر در مورد موضوع خزش می تواند مقاله های گیتوس (1975) ، اشبی و جونز ( 1980) ، اوانز و ویشیر (19963) و استوفر و دامه ( 1996) را مطالعه کند.
در هنگامی که تنش های کوچک وجود داشته باشد، ممکن است خزش به دلیل پدیده ای رخ بدهد که به خزش انتشاری مشهور است و در این نوع خزش اتم ها و فضاهای خالی از طریق انتشار به مکان دیگری انتقال پیدا میکنند ، در خزش نوبارو-هرینگ این انتقال ممکن است از میان دانه ها رخ دهد در حالیکه در خزش کوبل ، این انتقال در راستای مرزهای دانه رخ می دهد. خزش انتشاری تقریبا با تنش رابطه خطی دارد

 

کلیه نمونه ترجمه مقاله های سایت با کسب مجوز از سفارش دهنده منتشر شده است یا به طور جداگانه صرفا برای انتشار به عنوان نمونه ترجمه مقاله تهیه شده اند.

برای سفارش ترجمه مقاله مکانیک از بخش سفارش ترجمه مقاله سایت استفاده کنید.