ترجمه مقاله تخصصی اقتصادی

  1. تقاضای مجموع در یک خروجی اقتصاد باز شامل چهار جزء می شود که با چهار جزء GNP متناظر هستند: تقاضای مصرف، تقاضای سرمایه گذاری، تقاضای دولتی، حساب جاری ( تقاضای صادارتی خالص). یک عامل تعیین کننده مهم حساب جاری نرخ تبادل واقعی ، یعنی نسبت سطح قیمت خارجی ( اندازه گیری شده بر حسب پول داخلی) به سطح قیمت داخلی است ترجمه مقاله اقتصادی - مصرف آتی
  2. در کوتاه مدت خروجی بوسیله برابر شدن تقاضای مجموع و عرضه مجموع تعیین می شود. وقتی که تقاضای مجموع بزرگتر از خروجی باشد، بنگاه ها تولید را افزایش می دهند تا از تخلیه موجودی کالای ناخواسته جلوگیری کنند. وقتی که تقاضای مجموع کمتر از خروجی باشد، بنگاه ها تولید را کاهش می دهند تا از انباشت ناخواسته کالاها جلوگیری کنند.
  3. تعادل کوتاه مدت اقتصاد در حالتی از نرخ تبادل و سطح خروجی رخ می دهد که ( با سطح قیمت ، نرخ تبادل آتی مورد انتظار، شرایط اقتصاد خارجی معین) که در آن تقاضای مجموع با عرضه مجموع برابر شود و بازارهای دارائی در تعادل باشند. در نموداری که  نرخ تبادل و خروجی واقعی محورهای آن را تشکیل می دهند، می توان تعادل کوتاه مدت را در نقطه تقاطع با یک شیب در قسمت بالای DD  مشاهده کرد این بخشی است که در آن بازار خروجی شفاف می شود و یک شیب رو به پایین AA نیز وجود دارد که در راستای آن بازار دارائی شفاف می شود.
  4. افزایش موقت عرضه پول که نرخ تبادل مورد انتظار بلند مدت را تغییر نمی دهد، باعث کاهش بهای پول رایج داخلی و افزایش خروجی می شود. انبساط موقتی مالی نیز منجر به افزایش خروجی می شود اما باعث می شود که ارزش پول رایج افزایش پیدا کند. دولت می تواند سیاست پولی و سیاست مالی را  برای پوشش دادن اثر اختلال در خروجی و اشتغال به کار بگیرد
  5. تغییرات دائمی عرضه پول که نرخ تبادل مورد انتظار بلند مدت را تغییر می دهند، باعث حرکت های شدیدی در نرخ تبادل می شوند و در نتیجه اثر کوتاه مدت قوی تری بر روی خروجی نسبت به انتقال های زودگذر دارند. اگر اقتصاد در حالت اشتغال کامل باشد، افزایش دائمی عرضه پول به افزایش سطح قیمت منجر می شود که نهایتا باعث معکوس شدن اثرپذیری نرخ تبادل واقعی حاصل از  کاهش بهای اولیه نرخ تبادل اسمی می شود. در بلند مدت ، خروجی به سطح اولیه اش بر می گردد و همه قیمت های  پول نسبت به میزان افزایش عرضه پول افزایش پیدا می کنند
  6. چون انبساط مالی دائمی  نرخ تبادل بلند مدت مورد انتظار را تغییر می دهد، انسابط دائمی نسبت به یک انبساط موقتی باعث کاهش بهای پول رایج شدیدتری می شود. اگر اقتصاد کارش را در تعادل بلند مدت شروع کند، افزایش بهای مازاد، به قدری کالاها و خدمات داخلی را گران می کند که منجر به " رانش " تقاضای خالص صادراتی می شود و اثر سیاست بر خروجی و اشتغال را بی اثر می کند. در این مورد، انبساط مالی دائمی به طور کلی هیچ اثر انبساطی نخواهد داشت.

 

کلیه نمونه ترجمه مقاله های سایت با کسب مجوز از سفارش دهنده منتشر شده است یا به طور جداگانه صرفا برای انتشار به عنوان نمونه ترجمه مقاله  تهیه شده اند.

برای سفارش ترجمه مقاله اقتصادی از بخش سفارش ترجمه مقاله سایت استفاده کنید.